Skanskas styrelse har beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande att förvärva aktier av serie B i Skanska

Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte den 26 mars 2020 beslutat att utnyttja det av årsstämman den 26 mars 2020 beslutade bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B i Skanska på följande villkor för att säkerställa leverans av aktier av serie B till deltagare i Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 28 mars 2019 (Seop 5).

Mest populära