Förändrat förslag avseende arvode till styrelseledamöterna

Mot bakgrund av covid-19 och styrelsens tidigare kommunicerade beslut att sänka utdelningsförslaget har valberedningen beslutat att ändra förslaget avseende arvoden till styrelsen och föreslå oförändrade arvoden jämfört med föregående år.
Det nya förslaget innebär därmed följande: Arvode till styrelseledamöterna för tiden intill dess nästa årsstämma hållits ska utgå med 1 825 000 kronor till ordföranden, med 860 000 kronor till vice ordföranden och med 610 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare ska ersättning utgå till ordföranden i styrelsens revisions- och

Mest populära