Aktieägarna i OEM International AB, org. nr 556184-6691, kallas härmed till ÅRSSTÄMMA Torsdagen den 22 april 2021 i Tranås

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning. 

Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

I anslutning till dagen för stämman kommer det att publiceras ett vd-brev på bolagets hemsida, www.oem.se, som redogör för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020.

I poströstningsformuläret kan aktieägarna begära att beslut i något eller några av ärendena på dagordningen ska anstå till en fortsatt bolagsstämma. Sådan fortsatt bolagsstämma får inte vara en ren förhandsröstningsstämma och ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Frågor som inte bör anstå till fortsatt stämma

Formaliafrågor som fastställelse av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och styrelsens ansvarsfrihet (punkterna 7-9 på nedan dagordning) bör avgöras genom den poströstning som nu genomförs. För dessa frågor finns vissa tidsgränser som måste hållas och bolaget riskerar sanktionsavgifter om dessa inte följs.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

-      dels vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB senast 14 april 2021, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast 16 april 2021, och

-      dels senast 21 april 2021 skicka in sina röster genom ett poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med 23 mars 2021 (se mer info nedan). Det krävs inte någon separat anmälan utan ett inskickat poströstningsformulär gäller som anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 16 april 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.oem.se, under Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma. Röstningsformuläret måste fyllas i och skickas in och vara bolaget tillhanda senast den 21 april 2021, till adress: OEM International AB, Box 1009, 573 28 TRANÅS, eller e-post ir@oem.se. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor, om så sker är hela poströsten ogiltig.

Om en aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.oem.se, under Investerare/Bolagsstyrning/Årsstämma.

För att få poströstningsformuläret eller fullmaktsformuläret skickat per post, kontakta OEM International AB, Anna Enström på telefon 075-242 40 05.

Mest populära