Svenska utsläpp i EU:s utsläppshandel minskade med 12 procent 2020

Den 31 mars rapporterade anläggningar som ingår i EU:s utsläppshandel sina växthusgasutsläpp för 2020. Det har skett en stor minskning av utsläppen. Minskningen i
Sverige på 12 procent kan delvis förklaras av pandemin, driftsproblem och en varm vinter, men också av utfasning av fossil energi. Siffror visar tydligt att fossil energi
fasas ut i EU och att priset på utsläppsrätter ökar.

Mest populära