Återköp av aktier av serie B i AB Electrolux under vecka 31, 2022


AB Electrolux (LEI-kod 549300Y3HHZB1ZGFPJ93) har under perioden 1 augusti – 5 augusti 2022 återköpt sammanlagt 176 638 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0016589188) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 8 000 000 B-aktier till ett sammanlagt belopp om högst 1 250 miljoner kronor som AB Electrolux tillkännagav den 29 april 2022. Återköpsprogrammet löper under perioden 2 maj 2022 – 21 oktober 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur och avsikten är att Electrolux aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.
B-aktier i AB Electrolux har återköpts (i SEK) enligt följande:Datum
Aggregerad daglig volym (antal aktier)
Viktat genomsnittspris per dag (SEK)
Totalt dagligt transaktionsvärde
(SEK)


01/08/2022

02/08/2022
90 000
142,6554
12 838 986,00


03/08/2022
75 000
141,7870
10 634 025,00


04/08/2022
11 638
144,4376
1 680 964,79


05/08/2022


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Citigroup Global Markets Europe AG för AB Electrolux räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår AB Electrolux innehav av egna aktier per den 5 augusti 2022 till 10 518 444 B-aktier. Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 283 077 393.
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.
För ytterligare information:
Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72
Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07

Mest populära