Delårsrapport andra kvartalet 2023

Andra kvartalet

· Nettoomsättningen minskade till 3 562 MSEK (3 890).
· På organisk basis minskade försäljningen med -13% (3).
· Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (62).
· Rörelseresultat, exkl. jämförelsestörande poster på -22 MSEK (-150), minskade
till 83 MSEK (212), främst på grund av den minskade försäljningsvolymen.
· Rörelsemarginalen, exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 2,3% (5,4).
· Resultatet efter skatt uppgick till 1 MSEK (17) motsvarande ett resultat per aktie
efter utspädning om 0,01 kronor (0,10).
· Det operativa kassaflödet uppgick till -

Mest populära