Kallelse till årsstämma i Nobia AB (publ)

Aktieägarna i Nobia AB (publ), org.nr. 556528–2752 (“Nobia” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 13:00 på World Trade Center (lokal: Manhattan), Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.
Rätt att delta i årsstämman

Den som önskar delta i årsstämman ska:

· dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024,
· dels anmäla sig hos Nobia för deltagande vid årsstämman senast tisdagen den 7 maj 2024 enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för

Mest populära